Javítási feltételek

Javítási feltételek

 1. A Megrendelő és a Totel Szerviz kft. között a javítási munkára vonatkozóan a Megrendelőlap Megrendelő általi aláírásával jön létre a vállalkozási szerződés. A Megrendelő a Megrendelőlap aláírásával kijelenti, hogy a jelen Vállalási Szabályzat a Megrendelőlap aláírása előtt a rendelkezésére állt, és annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el. Az elkészült és át nem vett készülékeket 3 (három) hónap után mindenképpen selejtezzük, melyhez megrendelő az átvételkor aláírásával hozzájárul. A Megrendelőlap Megrendelőnél maradó példánya a javításra átvett készülék átvételi elismervényéül is szolgál. A javításra leadott készülék csak az átvételi elismervény ellenében vehető át!
 2. A Megrendelőlapon fel kell tüntetni:
  - Megrendelő nevét, lakáscímét, és telefonszámát
  - a
   javításra átvett készülék típusát, gyári számát, jellegét,
  -
  a javítandó készüléknek a Totel Szerviz kft. által megállapított és/vagy a Megrendelő által megjelölt hibáját,
  -
  a készülék átvételének időpontját
  -
  a készülék kijavításának várható időtartamát
  -
  a javítási munka várható díját.
  -
  az átvett tartozékokat, a készülék állapotára az észrevételeket, elkészülés esetén a kiértesítési igényt, valamint a kiszerelt alkatrész elvitelét is rögzíteni kell
 3. Ha a szolgáltatás elvállalásakor nem állapítható meg pontosan, hogy milyen munkák elvégzésére van szükség, a Totel Szerviz kft. a valószínűsíthető legmagasabb díj összegét közli a Megrendelővel. Az előre nem látott és a szolgáltatás elvállalásakor figyelembe nem vett hibákat a Totel Szerviz kft. külön megrendelés nélkül is jogosult kijavítani, ha a javítás díja nem haladja meg JELENTŐSEN azt összeget, amit a megállapodásban, a szolgáltatás várható legmagasabb díjaként meghatároztak.
 4. Ha a munka végzése során a Totel Szerviz kft. olyan előre nem látott hibát fedez fel, amelynek kijavítására a felek nem állapodtak meg és annak kijavítása meghaladja a várható legmagasabb díjaként meghatározott összeget, köteles a hiba felfedezéséről és az ezzel kapcsolatos munka díjáról a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni. Ezt a munkát a Totel Szerviz kft. csak külön megrendelésre végzi el.
 5. A NEM az eredeti gyári csomagolásban átvett készülékek esztétikai állapotának megóvásáért minden tőlünk elvárhatót megteszünk, de azért felelősséget vállalni nem tudunk. Működésképtelen készülékeknél minőségi reklamációt nem fogadunk el a készülék korábbi állapotával kapcsolatban, mivel az nem volt ellenőrizhető. A javítás bárminemű késéséből eredő anyagi vagy erkölcsi kárért, a garanciális időn túli készülékek javításának sikertelenségéért a szerviz felelősséget nem vállal.
 6. Ha az árajánlat megtétele után a szolgáltatást a Megrendelő nem rendeli meg, az elvégzett hibafeltárás díját a Megrendelő viseli. A műszeres hibafeltárás díja 4000 Ft + ÁFA, mely összeget minden átvett termékre felszámítunk
 7. A szerviz rezsi óradíja 8000.- Ft + ÁFA, a sürgősségi felár 8000,- Ft +ÁFA, mely a 6 órán belüli hibafeltárást jelenti.
 8. A Megrendelő és a Totel Szerviz kft. között a javítási munkára vonatkozóan a létre jött Vállalkozási Szerződés a kijavított készülék Megrendelőnek történő visszaadásával és vállalkozási díj megfizetésével szűnik meg.
 9. A Ptk. 685. § d) pontja szerinti fogyasztó által megrendelt javító-karbantartó szolgáltatások esetében, amennyiben a szolgáltatásnak az általános forgalmi adót és az anyagköltséget is magában foglaló díja a húszezer forintot meghaladja a Totel Szerviz kft.-t jótállási kötelezettség terheli. A jótállás időtartama hat hónap. A jótállási határidő a szolgáltatás elvégzése után a készüléknek a Megrendelő vagy megbízottja részére való átadásával kezdődik.
 10. A javításra a vonatkozó jogszabályban előírtakon túlmenően (20000,- Ft javítási költség alatt) három hónap garanciát vállalunk, amely azonban csak a javításra, s nem a készülék egészének működésére érvényes.
 11. A Totel Szerviz kft. jótállási kötelezettsége nem terjed ki:
  -
  a vállalkozási szerződés tárgyát nem képezett, a javítási munkalapon fel nem tüntetett javításokra
  - a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott anyagból, illetve a Megrendelő külön kérésére elvégzett javításból eredő hibákra
  - a rendeltetésellenes használatból, illetve harmadik személy szakszerűtlen javításából vagy beavatkozásából eredő hibákra A gyári állapottól eltérő (átalakított) készülékekre, a beszerelt aktív elemekre semmiféle garanciát nem vállalunk.
  - a természetes elhasználódásból eredő hibákra, azon hibákra, amelyek a készülékben a Megrendelőnek történt visszaadás után keletkeztek
  - tisztításra, után-állításra, biztosíték cserére
  - azonos hibajelenség esetén, a más áramkör által okozott hibára
  - azokért a hibákért, amelyek abból származnak, hogy a Megrendelő a kötelező kárenyhítési kötelezettségét elmulasztotta, még akkor sem, ha azok eredeti javítási hiányosságokból erednek.
 12. Megrendelő aláírásával ismeri el, hogy a Totel Szerviz kft. Vállalási Szabályzata a Megrendelőlap aláírása előtt a rendelkezésére állt, kifüggesztve megismerte a cég rezsióradíjait, a beépített anyagokra számlázott anyagigazgatási költség mértékét. A kapott információkat, valamint annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el.
 13. Az elkészült készülékeket a Totel Szerviz kft. a javítás befejezése után 3 hónapig díjtalanul tárolja. Az elkészülés időpontját az átvételi jegyzőkönyv tartalmazza, de a készülék elkészültéről Megrendelőt SMS-ben vagy e-mail-ben értesítjük. Az értesítések sikertelensége (téves adatszolgáltatás vagy elérhetetlenség miatt) a határidőt nem befolyásolja. Ha ezen idő alatt a Megrendelő a készüléket nem veszi át, akkor azt a Totel Szerviz kft. jogosult a Megrendelő előzetes értesítése nélkül megsemmisíteni. Ilyen esetben a Totel Szerviz kft. a vállalkozási díjigényén túl a megsemmisítés költségeit is jogosult a Megrendelővel szemben érvényesíteni, különös tekintettel azon készülékekre, melyek megsemmisítésük esetén veszélyes hulladéknak minősülnek.
 14. Amennyiben Megrendelő a készülék kijavítását nem kéri, vagy annak javíttatásáról nem nyilatkozik, az árajánlat megtételének időpontjától számítódik a 3 hónap díjtalan tárolás. Ha ennek leteltéig Megrendelő nem jelentkezik, vagy nem gondoskodik készüléke elszállításáról, akkor azt a Totel Szerviz kft. jogosult a Megrendelő előzetes értesítése nélkül megsemmisíteni. Ilyen esetben a Totel Szerviz kft. a vállalkozási díjigényén túl a megsemmisítés költségeit is jogosult a Megrendelővel szemben érvényesíteni, különös tekintettel azon készülékekre, amelyek megsemmisítésük esetén veszélyes hulladéknak minősülnek éri.
 15. Amennyiben a javítási munka minőségével kapcsolatban a Totel Szerviz kft. és a Megrendelő közt vita merülne fel, a Megrendelő a Békéltető Testülethez fordulhat.
 16. A Totel Szerviz kft. javítási-karbantartási munkák (a továbbiakban együttesen javítás vagy javítási munka) elvégzését a jelen Vállalási Szabályzat alapján vállalja. A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a magyar Polgári Törvénykönyv, (Ptk.) különösen annak a vállalkozási szerződésre vonatkozó rendelkezéseit (389-401. §), valamint a javítási munka jellegétől függően egyes esetekben a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet, illetve a 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.
 17. Ezen Vállalási Feltételek a közzététel napjától, 2019. január 2-ától érvényesek.

 

Házimozi javítás, szerviz minden népszerű márkában